UUDISED

   

EUROOPA PARLAMENT: „Talust taldrikule“ tagab tervislikuma ja kestlikuma toidu

Allikas: Euroopa Parlament
20. oktoober 2021. a

Parlament esitas ettepanekud, mille eesmärk on tagada tervislikum toit, toiduga kindlustatus, tootjate õiglane sissetulek ja põllumajanduse väiksem keskkonnajälg.

Parlament toetab strateegiat „Talust taldrikule“ ja rõhutab kestliku ning tervisliku toidutootmise tähtsust, et saavutada Euroopa roheleppe eesmärgid kliima, elurikkuse, nullsaaste ja rahvatervise vallas. Parlamendiliikmed toonitavad, et jätkusuutlikkus on oluline toiduainete tarneahela igas etapis ning kõigil osapooltel põllumajandustootjast tarbijani on selles oma roll. Samuti rõhutab raport, et jätkusuutlikult majandavatele põllumajandustootjatele tuleb kindlustada õiglane tulu. Selleks peaks Euroopa Komisjon üle vaatama konkurentsieeskirjad, et tugevdada põllumajandustootjate positsiooni tarneahelas.

Parlamendi soovitused:
 
Tervislikum toit
EL peab koostama teaduspõhised tervisliku toitumise soovitused ning muutma toitumisalase teabe märgi pakendi esiküljel kohustuslikuks. Vältida tuleb liha ning suure soola-, suhkru- ja rasvasisaldusega töödeldud toitude ületarbimist, selleks tuleks kehtestada sisalduse piirmäärad.

Pestitsiidid ja tolmeldajate kaitse
Pestitsiidide heakskiitmise protsessi tuleb täiustada ja selle rakendamist paremini kontrollida, et kaitsta tolmeldajaid ja elurikkust.
Pestitsiidikasutuse vähendamiseks on vaja siduvaid eesmärke. Liikmesriigid peaksid lülitama need eesmärgid ÜPP strateegiakavadesse.

Kasvuhoonegaaside heide
Pakett „Eesmärk 55“ peab seadma ambitsioonikad eesmärgid põllumajandusest ja sellega seotud maakasutusest tulenevate heitkoguste vähendamiseks. Samuti tuleb kehtestada ranged kriteeriumid biomassil põhinevale taastuvenergiale. Toetada tuleb turbaalade taastamist ja hooldamist, et suurendada looduslikke süsiniku neeldajaid.

Loomade heaolu
Loomade heaolu hindamiseks on vaja ühtseid teaduspõhiseid näitajaid, et vähendada liikmesriikide erinevusi. Järk-järgult tuleb lõpetada puuride kasutamine ELi loomakasvatuses. Loomsete saaduste import väljastpoolt ELi peaks olema lubatud ainult juhul, kui toodete standardid vastavad ELi normidele.

Mahepõllumajandus
Mahepõllumajandusmaad tuleb 2030. aastaks suurendada. Mahepõllumajanduse toodetele tuleb luua õiglane hinnasüsteem, et need ei oleks enam väheste privileeg, vaid oleksid kättesaadavad kõigile.

Raport võeti vastu 452 poolt- ja 170 vastuhäälega, erapooletuid oli 76.
« Tagasi